นโยบายกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

16 ต.ค. 63

นโยบายกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบความสำเร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ได้จัดทำนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ตามแนวทาง “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  หรือ  HR Scorecard  ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ โดยประกอบไปด้วยนโยบายดังนี้

  1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร
  2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
  3. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง
  4. นโยบายด้านสวัสดิการและความสัมพันธ์ในองค์กร
  5. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้