คู่มือประชาชน (เพิ่มเติม)

30 ก.ค. 64

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้  ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ โดยมีเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบนั้น

การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้เพิ่มช่องทางการติดต่อหน่วยงานให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จึงได้จัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน เพิ่มเติม” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป