การนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร

07 ม.ค. 62

ระบบจดทะเบียนพาณิชย์

ระบบประกันสังคม

คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ.๒๕๕๘

ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :