แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
ด้านบริการ ( ความรวดเร็วในการให้บริการ )
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง )
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ( ความเหมาะสมในการแต่งกายและความสุภาพของผู้ให้บริการ )
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ( การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ )
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ )
ด้านการบริหาร ( ความโปร่งใสในการให้เปิดเผยข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน )
ด้านการบริหาร ( ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับสินบน )
ด้านการบริหาร ( ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน )
ด้านการบริหาร ( สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ )
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด