แผนแม่บทสารสนเทศ

10 ม.ค. 61

 แผนแม่บทสารสนเทศ

(IT Master Plan)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

                       ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี สารสนเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพื่อเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแผนงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงาน  เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของส่วนราชการ  ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   โนนยอ  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ได้จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บทสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี มีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :