แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

09 มี.ค. 65

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำโนนยอจะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอต่อไป