ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

03 ม.ค. 62

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-PLAN)      

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Laas)

ระบบข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(LHR)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.(ELE)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(LEC)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์