ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

03 ม.ค. 62

ระบบ e-plan      http://e-plan.dla.go.th/

ระบบ info        http://info.dla.go.th/

ระบบ e-Laas       http://www.laas.go.th/