ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร

07 ก.พ. 62

http://lhr.dla.go.th/hr/