ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

15 ส.ค. 62

 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนในการเก็บข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.