ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง

14 พ.ย. 62

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.