ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร

03 ม.ค. 62

http://lhr.dla.go.th/hr/