ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

30 ก.ย. 62

ระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น