คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

21 มี.ค. 65

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญ และผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต ด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ภาครัฐ ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านแนวทาง/มาตรการ/ กิจกรรมต่างๆ และปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ซึ่งมีการกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการสร้างสังคมและวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส อันเป็นการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยต่อไป

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ