สำเนาบันทึกประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

25 ส.ค. 65