รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565

15 ก.ย. 65

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ประจำปี 2565

ด้าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ
1. ด้านการบริหารจัดการ 65 61 93.85
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 90 86 95.56
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 145 119 82.07
4. ด้านการบริการสาธารณะ 250 246 98.40
5. ด้านธรรมาภิบาล 50 39 78.00
รวมคะแนน 5 ด้าน 600 551 91.83