รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 ม.ค. 65

รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

การจัดโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของตนในการเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐาน และเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึงให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุสำเร็จตามกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอย่างสมาฉันท์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากมีข้อบกพร่องประการใดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย