รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

15 ต.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ประจำปี 2564

ด้าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ
1. ด้านการบริหารจัดการ 110 89 80.91
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 100 90 90.00
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 160 117 73.12
4. ด้านการบริการสาธารณะ 360 341 94.72
5. ด้านธรรมาภิบาล 65 47 72.31
รวมคะแนน 5 ด้าน 795 684 86.04