หัวหน้าส่วนราชการ

นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
044487975 ต่อ 12

นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

044487975 ต่อ 12

นางลลิตษา พิมพ์จันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
044487975 ต่อ 10

นางลลิตษา พิมพ์จันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

044487975 ต่อ 10

นายพีระพงษ์ ชอบมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
044487975 ต่อ 13

นายพีระพงษ์ ชอบมิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

044487975 ต่อ 13

นายยงยุทธ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
044487975 ต่อ 16

นายยงยุทธ ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

044487975 ต่อ 16

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

นางกิตติพร ศิริมงคลขจร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
044487975 ต่อ 15

นางกิตติพร ศิริมงคลขจร

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

044487975 ต่อ 15

นายปรัชญา ศิริมงคลขจร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
044487975 ต่อ 16

นายปรัชญา ศิริมงคลขจร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

044487975 ต่อ 16