กองสวัสดิการสังคม

นายปรัชญา ศิริมงคลขจร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

นายปรัชญา ศิริมงคลขจร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

นางสาวกานต์รวี ทรวงโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกานต์รวี ทรวงโพธิ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนกฤต เที่ยงขันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายธนกฤต เที่ยงขันธ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน