กองช่าง

นายยงยุทธ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (๑)

นายยงยุทธ ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (๑)

นายวีรกาล อุปนันท์
นักจัดการงานช่างชำนาญการ

นายวีรกาล อุปนันท์

นักจัดการงานช่างชำนาญการ

นายพลวัฒน์ ถิ่นนอก
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

นายพลวัฒน์ ถิ่นนอก

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

จ่าเอก อมร จอดนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ่าเอก อมร จอดนอก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน