กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นางสาวจุฑาทิพย์ ฉวีวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจุฑาทิพย์ ฉวีวงศ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศิริรักษ์ ขันสิงหา
ครู

นางสาวศิริรักษ์ ขันสิงหา

ครู

นางสาวฐิติพร อุ่นทรัพย์
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

นางสาวฐิติพร อุ่นทรัพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นางสาวเบญจวรรณ ปุราชะกา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ ปุราชะกา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ดูแลเด็ก

นางดวงจันทร์ สุดขำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก

นางดวงจันทร์ สุดขำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ดูแลเด็ก