สำนักปลัด

นางลลิตษา พิมพ์จันทร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑)

นางลลิตษา พิมพ์จันทร์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑)

นางอัญชลี พรหมศร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอัญชลี พรหมศร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกัญญ์วรา พระภูจำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางกัญญ์วรา พระภูจำนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุกัญญา ธานี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุกัญญา ธานี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสิทธิพล ขันติโก
นิติกรปฏิบัติการ

นายสิทธิพล ขันติโก

นิติกรปฏิบัติการ

นายฐากร รัตติวรกุล
เจ้าพนักงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายฐากร รัตติวรกุล

เจ้าพนักงานป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

จ่าเอกโกศล เรียงไธสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ่าเอกโกศล เรียงไธสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายมรกต ลัดดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต์

นายมรกต ลัดดี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิพร นาเจิมพลอย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ภารโรง

นายสิทธิพร นาเจิมพลอย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ภารโรง

(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

(ว่าง)

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน