สำนักปลัด

นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

นางลลิตษา พิมพ์จันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นางลลิตษา พิมพ์จันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นางอัญชลี พรหมศร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอัญชลี พรหมศร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกัญญ์วรา พระภูจำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางกัญญ์วรา พระภูจำนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายศรัณย์พงศ์ เสริตานนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายศรัณย์พงศ์ เสริตานนท์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายฐากร รัตติวรกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายฐากร รัตติวรกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายมรกต ลัดดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต์

นายมรกต ลัดดี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานขับรถยนต์

ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง

ว่าง

พนักงานจ้างทั่วไป

ภารโรง

นางสาวปริดาวรรณ พลหมั่น
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

นางสาวปริดาวรรณ พลหมั่น

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน