สมาชิกสภา

นางทิพย์สุคนธ์ กอกลาง
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

นางทิพย์สุคนธ์ กอกลาง

ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

นายกึกก้อง สุขศาลา
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

นายกึกก้อง สุขศาลา

รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

นางสาวสุพัตรา สระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.โนนยอ
หมู่ที่ 1

นางสาวสุพัตรา สระสิทธิ์

สมาชิกสภา อบต.โนนยอ

หมู่ที่ 1

นายอภิสิทธิ์ พัดไธสง
สมาชิกสภา อบต.โนนยอ
หมู่ที่ 3

นายอภิสิทธิ์ พัดไธสง

สมาชิกสภา อบต.โนนยอ

หมู่ที่ 3

นายแล พวงสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.โนนยอ
หมู่ที่ 5

นายแล พวงสมบัติ

สมาชิกสภา อบต.โนนยอ

หมู่ที่ 5

นางดวงฤดี พัดไธสง
สมาชิกสภา อบต.โนนยอ
หมู่ที่ 6

นางดวงฤดี พัดไธสง

สมาชิกสภา อบต.โนนยอ

หมู่ที่ 6

นายวินัย พรำขุนทด
สมาชิกสภา อบต.โนนยอ
หมู่ที่ 7

นายวินัย พรำขุนทด

สมาชิกสภา อบต.โนนยอ

หมู่ที่ 7

นางธนนิศ พันธุ์เหาะ
สมาชิกสภา อบต.โนนยอ
หมู่ที่ 8

นางธนนิศ พันธุ์เหาะ

สมาชิกสภา อบต.โนนยอ

หมู่ที่ 8

นางกัลยาณี เรืองนา
สมาชิกสภา อบต.โนนยอ
หมู่ที่ 9

นางกัลยาณี เรืองนา

สมาชิกสภา อบต.โนนยอ

หมู่ที่ 9

นายไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.โนนยอ
หมู่ที่ 10

นายไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ

สมาชิกสภา อบต.โนนยอ

หมู่ที่ 10