คณะผู้บริหาร

นายพจนชัย พัดไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
044487975 ต่อ 11

นายพจนชัย พัดไธสง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

044487975 ต่อ 11

นายทองคำ เตาะไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
044487975 ต่อ 11

นายทองคำ เตาะไธสง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

044487975 ต่อ 11

นายสมัย นามต้นทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
044487975 ต่อ 11

นายสมัย นามต้นทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

044487975 ต่อ 11

นายอุเทน สระทองหลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
044487975 ต่อ 11

นายอุเทน สระทองหลาง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

044487975 ต่อ 11