กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกิตติพร ศิริมงคลขจร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น

นางกิตติพร ศิริมงคลขจร

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น

(ตำแหน่งว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

(ตำแหน่งว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

นางสาวประทุมพร ไพลดำ
พนง.จ้างทั่วไป คนงานทั่วไป

นางสาวประทุมพร ไพลดำ

พนง.จ้างทั่วไป คนงานทั่วไป