กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น

(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

นางสาวประทุมพร ไพลดำ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

นางสาวประทุมพร ไพลดำ

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน