กองสวัสดิการสังคม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

นางสาวชญาภา พึ่งประสบ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวชญาภา พึ่งประสบ

นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายธนกฤต เที่ยงขันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายธนกฤต เที่ยงขันธ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน