กองสวัสดิการสังคม

นายปรัชญา ศิริมงคลขจร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

นายปรัชญา ศิริมงคลขจร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

นางสาวกานต์รวี ทรวงโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกานต์รวี ทรวงโพธิ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนกฤต เที่ยงขันธ์
พนง.จ้างตามภารกิจ ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายธนกฤต เที่ยงขันธ์

พนง.จ้างตามภารกิจ ผช.นักพัฒนาชุมชน