กองสวัสดิการสังคม

นางสาวปริณกาญจน์ ธิติศรัณวิทย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวปริณกาญจน์ ธิติศรัณวิทย์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวชญาภา พึ่งประสบ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวชญาภา พึ่งประสบ

นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายธนกฤต เที่ยงขันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายธนกฤต เที่ยงขันธ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน