กองคลัง

นายพีระพงษ์ ชอบมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นายพีระพงษ์ ชอบมิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นางสาวสิริพร ภู่ตระกูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสิริพร ภู่ตระกูล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุพรรณี สมแก้ว
พนง.จ้าง คนงานทั่วไป

นางสาวสุพรรณี สมแก้ว

พนง.จ้าง คนงานทั่วไป

(ตำแหน่งว่าง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปก./ชก.

(ตำแหน่งว่าง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปก./ชก.


เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ