กองคลัง

นายพีระพงษ์ ชอบมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นายพีระพงษ์ ชอบมิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นางสาวกรรณิกา มะณีทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิกา มะณีทอง

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกนกอร พิรักษา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวกนกอร พิรักษา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวสิริพร ภู่ตระกูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสิริพร ภู่ตระกูล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวกนกนิภา ราชขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกนกนิภา ราชขันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นาวสาวสุพรรณษา ดาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นาวสาวสุพรรณษา ดาดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี