กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นางสาวกรรณิกา มะณีทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิกา มะณีทอง

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกนกอร พิรักษา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวกนกอร พิรักษา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวกนกนิภา ราชขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกนกนิภา ราชขันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นาวสาวสุพรรณษา ดาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นาวสาวสุพรรณษา ดาดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี