กองคลัง

นายพีระพงษ์ ชอบมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นายพีระพงษ์ ชอบมิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นางสาวสิริพร ภู่ตระกูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสิริพร ภู่ตระกูล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ว่าง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปก./ชก.

(ว่าง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปก./ชก.

นางสาวกนกอร พิรักษา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวกนกอร พิรักษา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวกนกนิภา ราชขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกนกนิภา ราชขันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นาวสาวสุพรรณษา ดาดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี