กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นางสาวกรรณิกา มะณีทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิกา มะณีทอง

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกนกอร พิรักษา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวกนกอร พิรักษา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวกนกนิภา ราชขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกนกนิภา ราชขันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นาวสาวสุพรรณษา ดาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นาวสาวสุพรรณษา ดาดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี