กองการศึกษา

(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (-)

(ตำแหน่งว่าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (-)

นางสาววันนิสา แสงดารา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาววันนิสา แสงดารา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวศิริรักษ์ ขันสิงหา
ครู คศ.๒

นางสาวศิริรักษ์ ขันสิงหา

ครู คศ.๒

นางสาวเบญจวรรณ ปุราชะกา
พนง.จ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ ปุราชะกา

พนง.จ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก

นางดวงจันทร์ สุดขำ
พนง.จ้างตามภารกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ ๕ ปี)

นางดวงจันทร์ สุดขำ

พนง.จ้างตามภารกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก

(ทักษะ ๕ ปี)

นางสาวฐิติพร อุ่นทรัพย์
พนง.จ้างทั่วไป คนงานทั่วไป

นางสาวฐิติพร อุ่นทรัพย์

พนง.จ้างทั่วไป คนงานทั่วไป