E – Service

ระบบขอรับบริการออนไลน์ เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน

ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมนู E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ส่ง”
  2. เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ แจ้งเตือนและทำการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ Webmail ของหน่วยงาน พร้อมกับดำเนินการปริ้น แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
  3. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

******กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน