สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร เช่น การทำนาปี, ทำนาปรัง,  ปลูกพืชผัก,  เลี้ยงสัตว์, ทำการประมง  และทำอุตสาหกรรมการดูดทราย  และมีพื้นอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบสูง  เหมาะสำหรับการทำไร่ทำสวน ประชาชนใช้พื้นที่ราบสูงในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ทำไร่มันสำปะหลัง, ทำไร่ยูคา, ทำสวนยางพารา และอื่นๆ  จากสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้ทุกพื้นที่  ทำให้ประชาชนได้ผลผลิตและนำไปขายสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นเงินจำนวนมาก    ทำให้เศรษฐกิจในตำบลโนนยออยู่ในเกณฑ์ดี   
best essay writing services