วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vission)

       “เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเข้มแข็ง  สุขภาพดีถ้วนหน้า  นำพาสังคมเป็นสุข”

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ก่อสร้างถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
  2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ (พัฒนาแหล่งน้ำ)  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี   การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. พัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพคนในท้องถิ่น ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
  5. พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ   ส่งเสริส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และแก้ไขปัญหาความยากจน
  6. ส่งเสริมอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าทดแทน   เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดสมดุลอย่างยั่งยืนตลอดไป
  7. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  8. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  บริหารงานราชการ         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง