ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2542  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  40 และมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน  สิทธิ  เรียกร้อง หนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลโนนยอไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116  ตอนพิเศษ 82 ง.  วันที่  15  ตุลาคม  2542  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี  2542  จำนวน 350 แห่ง  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  14  ธันวาคม  2542

       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีเขตตามเขตตำบล  ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น       กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

help me write my essay
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  จำนวน  10  หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  ดังนี้

หมู่ที่   1  บ้านโนนกะหวัน        ผู้ปกครอง    นายไพบูลย์ ภาโสภะ                   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่   2  บ้านยาง                    ผู้ปกครอง    นายสมพงษ์  ดาดี                        ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่   3  บ้านประดู่                  ผู้ปกครอง    นางวิลัยวรรณ  เที่ยงเทพ                ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่   4  บ้านกระพี้                  ผู้ปกครอง    นายสรายุทธ    สุดขำ                   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่   5  บ้านหนองตะครองใหญ่  ผู้ปกครอง    นายบรรจบ  ศิลาชัย                    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่   6  บ้านโนนยอพัฒนา        ผู้ปกครอง     นางสังวาลย์ ปืนโก                  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่   7  บ้านเขว้า                   ผู้ปกครอง    นายอำนาจ  หงส์ดี                      กำนัน

หมู่ที่   8  บ้านโนนยอ                ผู้ปกครอง    นางวรีพร  บุญไธสง                    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่   9  บ้านยางใน                 ผู้ปกครอง    นายณัฐพล  รวดเร็ว                     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  10  บ้านดงน้อยพัฒนา       ผู้ปกครอง    นายสมร    เพื่อนพิมาย                 ผู้ใหญ่บ้าน

     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา,   ทำไร่มันสำปะหลัง,  ทำไร่ยูคา,  ทำไร่อ้อย,  ทำสวนยางพารา,  เลี้ยงสัตว์,  และประกอบอาชีพอื่น  ได้แก่  ค้าขาย,  เสริมสวย,  เปิดอู่ซ่อมรถ, รับราชการ, พนักงานโรงงาน  และรับจ้างทั่วไป