ที่ตั้งและแผนที่

ข้อมูลภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

        ตำบลโนนยอ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมพวง   8   กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 106 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร   หรือจำนวน 33,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดกับตำบลโนนอุดม      อำเภอเมืองยาง            จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้                 ติดกับตำบลโนนรัง        อำเภอชุมพวง              จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก     ติดกับเทศบาลตำบลขุย  อำเภอลำทะเมนชัย        จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก       ติดกับตำบลชุมพวง        อำเภอชุมพวง              จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร เช่น การทำนาปี, ทำนาปรัง,  ปลูกพืชผัก,  เลี้ยงสัตว์, ทำการประมง  และทำอุตสาหกรรมการดูดทราย  และมีพื้นอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบสูง  เหมาะสำหรับการทำไร่ทำสวน ประชาชนใช้พื้นที่ราบสูงในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ทำไร่มันสำปะหลัง, ทำไร่ยูคา, ทำสวนยางพารา และอื่นๆ  จากสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้ทุกพื้นที่  ทำให้ประชาชนได้ผลผลิตและนำไปขายสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นเงินจำนวนมาก    ทำให้เศรษฐกิจในตำบลโนนยออยู่ในเกณฑ์ดี