Announcement of Nonyor SAO Subject: (No Gift Policy) Fiscal year B.E. 2567 (A.D.2024)

07 ก.พ. 67

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับ ของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาษาอังกฤษ