องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนให้กับประชาชน บ้านประดู่ หมู่ที่ 3 และ บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 

28 ม.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนให้กับประชาชน

บ้านประดู่ หมู่ที่ 3 และ บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 

ในเขตตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา