โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

27 มิ.ย. 62

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

จัดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนยอ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุใชนอย่างเป้นรูปธรรม

เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น