องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนให้กับประชาชน บ้านประดู่ หมู่ที่ 3 และ บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4

08 ส.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสูบน้ำมูลเข้าหนองมะมิม

ให้ประชาชนบ้านประดู่ หมู่ที่ 3 และ บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในปีงบประมาณ 2562

โดยความร่วมมือเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาช่วยสนับสนุน

ขอขอบคุณทุกส่วนที่ให้การสนับสนุน