โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564

13 ก.ย. 64

ในวันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้มีรูปแบบการจัดการขยะโดยมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน