โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2562

19 มิ.ย. 62

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2562

จัดเมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2562 ณ วัดบ้านยาง ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

เด็กได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา

โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต