โครงการหมู่บ้านมั่นคงต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564

03 ก.พ. 64

      โครงการหมู่บ้านมั่นคงต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านยางใน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา อบต.โนนยอ ร่วมกับส่วนร่าชการอำเภอชุมพวง ส่วนราชการตำบลโนนยอ และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนยอ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ โดยร่วมกล่าวคำปฏิญาณเป็นพลังของแผ่นดิน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด