โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย

12 ก.ค. 62

โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจถึงภาวะโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองเติบโตสมวัย เฝ้าระวังและติดตามเด็กปฐมวัยที่เสี่ยงต่อการมีทุพภาวะโภชนาการ