โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป หลักสูตร การทำซูชิขาย

23 ก.ย. 64

ในวันที่ 22 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป

“หลักสูตร การทำซูชิขาย” เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ในการประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้

และมีการทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน/ชุมชน