โครงการป้องกันโรคระบาด COVID – 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

10 ก.ย. 64

ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคระบาด COVID -19

เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาด COVID – 19 และเพื่อถ่ายทอดวิธีการทำอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากโรคระบาด COVID – 19