โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 พ.ค. 65

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โนนยอ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนในตำบลโนนยอ ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมปลูกต้นไผ่ และไม้ยืนต้น ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยได้รับเกียรติจากท่านนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้