โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

17 พ.ค. 65

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ได้จัดกิจกรรโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานและระเบียบปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ และให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเต็มที่ และเด็กมีความพร้อมตามวัย