โครงการตรวจคัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17 พ.ค. 65

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ด้านการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไม่ให้เป็นพาหะนําโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ พร้อมสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครอง และคณะครู ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติให้สามารถลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดติดเชื้อโรคโควิด-19  เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ในการดูแลและการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19