โครงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564

22 มี.ค. 64

โครงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ณ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอชุมพวง ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง ในการนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 3 กิจกรรมและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  1. เด็กหญิงสุภัสสร ใจรักษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันร้อยเชือกสร้างสรรค์
  2. เด็กชายคณาธิป ภัทรจริยาพร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันระบายสีภาพลายเส้น
  3. เด็กหญิงทิพมล กอกลางและเด็กชายชนะชัย ท่าพิมาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ