โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด)

15 ก.พ. 62

โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัว

2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตโดยปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนให้คุณธรรมจริยธรรมนำสถาบันครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความรักความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น เป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง มีภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมนำสถาบันครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน