อบต.โนนยอ จัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.โนนยอ

30 ม.ค. 67